Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr MUF/44 5 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Panatlantyckiego Funduszu Infrastrukturalnego

Harmonogram dyskusja podczas warsztatu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Ocena skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Warszawie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • Odlewnictwo metali lekkich
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Łódź oraz rawicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kotłów „RAFAKO” S.A., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryinych Holding S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA , F.U.H. ATRIX Aldona Romanowska, PAWALDiRH S.C. Montaż i Konserwacja Telewizji Satelitarnej i Kablowej , Spółdzielnia Mieszkaniowa „SUCHANINO” , Biuro Raj Wasilewski , Europoles , Genomed , Navsim Polska , R10 , VARIANT , Fabryka Mebli Mikołajczyk Sp. z o.o., BELWEDERSKA CLINIC , MEBLE 21 sp.j. Ciastoń Wojciech i Grzegorz

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.