Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr XHT/14 2 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Europejskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Agenda dyskusja w czasie konferencji obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Weryfikacja skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel Na Spotkania team building w Bielsku Białej
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ewaluacja tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • CRZL”
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • Produkcja monet
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: dzierżoniowski oraz piski

  Upoważnieni beneficjenci to: Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A., Budimex S.A., tierspol, BRUKARSTWO Robert Busz, Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne „ELPOS” Sp. z o.o. , „TOPSIL” T.Padee, T.Mąka Spółka Jawna, AGROR Sp. z o.o., FIRMA MOTORYZACYJNA B.PUDLIK – J.OSTROWSKI SPÓŁKA JAWNA, IPGS , Open Horizon Sp. z o.o. , Sudercom – Władysław Suder, testDNA Polska Sp. z o.o., Krzysztof Koźbiał Koźbiał “Voss, PASO , „IZOGLAS” Barbara Kodziszewska

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.