Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z realizacją działania funduszowego nr LYG/56 1 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Europejskiego Programu Infrastrukturalnego

Program dyskusja w czasie seminarium obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Analiza skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel Na Treningi w Krakowie
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • na lata 2007-2013″
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z EFRR oraz FS w kontekście planowania wdrażania POKL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt zostany omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: włocławski oraz kłobucki

  Upoważnieni beneficjenci to: „01” Spółdzielnia Socjalna, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne TERPOL S.A., Ecoplan, „, PAWALDiRH S.C. Montaż i Konserwacja Telewizji Satelitarnej i Kablowej , „RONI” Firma handlowo-Usługowa Edmund Rusinek Wroniecka Telewizja Kablowa , BROS B. P. MIRANOWSCY, FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII, HR- SERWIS.PL , NBG , PRO SPORT GROUP SP. Z O.O., Trefl SA, Event4x4 Sławomir Kosz, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna „OptiMed” Centrum Rehabilitacji Wzroku Ewa Frejtag, Europejski Bank Inwestycyjny

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.