Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem projektu nr NGO/83 8 4 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania wsparcia z Bałtyckiego Trustu Wyrównawczego

Porządek dyskusja podczas konferencji obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Audyt skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Sala konferencyjna Wykłady w Wiśle
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z EFRR oraz FS w kontekście planowania wdrażania POKL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena realizacji projektów systemowych
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Pozyskiwanie drewna
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: bolesławiecki oraz m. Suwałki

  Upoważnieni beneficjenci to: Sroka Franciszek Uslugi Stolarskie, Pomorski Ośrodek Maszynowy „POM-EKO” Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo POLMOS BIAŁYSTOK S.A., Eko Standard – Usługi Komunalne – Marek Szymański, Zakład Instalacje Antenowe Jarosław Karkosz , Karpacka Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o., K2 Internet , Korona , RMS , Warszawski Uniwersytet Medyczny, INNpuls Sp. z o.o., MGGP Aero Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe POMEL Spółka z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.