Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr GLH/39 6 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Amerykańskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram debata w czasie seminarium obejmie następujące zespoły robocze:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Audyt skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodki na Treningi w Nałęczowie
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie kra
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w następujących dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Wydobywanie soli
 • Produkcja narzędzi
 • Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wieruszowski oraz kolneński

  Upoważnieni beneficjenci to: SGL CARBON S.A. (dawniej „POLGRAPH” S.A.), Huta Zabrze S.A., TABOR SZYNOWY „OPOLE” S.A. (Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „OPOLE” S.A.), Usługi Brukarskie, Spółdzielnia Mieszkaniowa , Telewizja Kablowa TVM S.A. , Artnetwork , EKO Carbo-Julia Sp. z o.o., Instytut Przemysłu Organicznego , Marek Majcher M-Marketing, Piotr Knapik – FF, WEBXL Mateusz Borowski, DAWIS , MODUS , Centrum Diagnostyki Medycznej „MULTI- MED” Hanna Brusikiewicz i S-ka-Spółka Jawna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.